Przeglądy Lubin

Bezpieczeństwo i niezawodność instalacji zapewniają okresowe przeglądy i pomiary. Wykonujemy  kompleksowe przeglądy elektryczne i budowlane. 

Posiadamy uprawienia do wykonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Prawo budowlane wymaga od właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz od dostawcy energii elektrycznej, aby przegląd instalacji odbywał się co najmniej raz na pięć lat. 

Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

a) przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz innych czynników zewnętrznych i w pomieszczeniach wewnątrz budynku:

 • sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, prawidłowego ułożenia oraz izolacji,
 • sprawdzenie prawidłowości oznaczeń oraz kompletności tablic oraz schematów,

b) oględziny instalacji odgromowej:

wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowania oraz ułożenia przewodów.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku.

W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzamy:

 • części instalacji na poziomie piwnic
 • pionów i poziomów gazowych
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza
 • stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania (pomiar tlenku węgla)
 • stanu elastycznych połączeń